W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług sklep ten korzysta z plików cookie. Wykorzystywane są one przykładowo do zapisywania informacji z sesji lub ustawień językowych na komputerze użytkownika. Wyłączenie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z funkcji sklepu internetowego. Jeżeli wyrażasz zgodę, kliknij tutaj.

 

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

 

Wszystkie ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT, kosztów transportu oraz kosztów znakowania.

- Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy stanowią integralną część uzgodnień, ofert, zamówień oraz faktur pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Regulują one zasady współpracy między Marlo Polska,  zwanym   dalej   Dostawcą, a  firmą   składającą zamówienie, zwaną dalej Zamawiającym.

- Podpisanie zamówienia oznacza akceptację przez Zamawiającego Ogólnych Warunków Współpracy. Ogólne Warunki Współpracy dotyczą również przyszłych transakcji, nawet jeśli nie zostały  wyraźnie   przez   Dostawcę  przywołane,   lecz dotarły   do  Zamawiającego   wraz   z  innym, zaakceptowanym   przez   Dostawcę zamówieniem.   Wszelkie  zapisy   w   zamówieniu  Klienta   sprzeczne   z poniższymi   warunkami  nie   będą   uznawane,  a   jakiekolwiek   odstępstwa wymagają   pisemnej  zgody Dostawcy pod rygorem nieważności.

 

ZAMÓWIENIA

- Zamówienia przyjmowane są w formie pisemnej z podaniem wszelkich danych Zamawiającego (nazwa Zamawiającego,  NIP,   dokładny   adres,  numery telefonu i   faksu,   imię  i   nazwisko   osoby prowadzącej zamówienie,   pieczęć  firmową oraz   podpis   osoby  uprawnionej   do   zaciągania  zobowiązań   w   imieniu zamawiającego).   W  przypadku   pierwszego   zamówienia  wymagane   są następujące   dokumenty Zamawiającego: NIP, REGON, wyciąg z Rejestru Handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego.

- Jeżeli Zamawiający zalega z płatnościami, Dostawca rezerwuje sobie prawo do nie przyjęcia kolejnego zamówienia przed uiszczeniem zaległych należności. Do momentu całkowitego uregulowania płatności przez Zamawiającego, towar pozostaje własnością Dostawcy.

- W przypadku rezygnacji z realizacji zlecenia po podpisaniu karty produkcyjnej (w przypadku zakupu odzieży bez zdobienia) naliczane będą koszty manipulacyjne zależne od wartości zamówienia. Nie ma możliwości rezygnacji ze zlecenia w momencie podpisania karty produkcyjnej gdy, przedmiotem zamówienia jest wykonanie odzieży oraz gadżetów ze znakowaniem (haft, nadruk, grawer).

PŁATNOŚCI

- Płatność za zakupiony towar następuje w momencie otrzymania towaru. Odroczony termin płatności, faktura przelewowa z 7 dniowym terminem płatności. W przypadku zamówień powyżej 4000 zł netto wymagana jest przedpłata w wysokości 100% wartości zamówienia.

 

TOWAR I ZDOBIENIE

- Odcienie kolorów odzieży z katalogu mogą różnić się od kolorów rzeczywistych produktów. Odcienie odzieży z różnych dostaw mogą się różnić o ok. 5%. Reklamacje wynikłe z tych różnić nie będą uwzględniane. 

- Logo firmy, treść nadruku lub haftu i ewentualnie wymagany układ graficzny należy dostarczyć e-mailem wraz z opisem wielkości wzoru i kolorów. Przygotowanie projektu niezgodne z wymaganiami Dostawcy będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami wg aktualnej stawki za godzinę pracy grafika. Dopuszcza się możliwość przedstawienia fotograficznych wizualizacji (zdjęć prób) nadruku koszulki zamiast gotowego prototypu.

 

TRANSPORT

- Koszty transportu pokrywa Zamawiający, o ile nie ustalono inaczej. Brak wyraźnej informacji o rodzaju transportu jest równoznaczny ze zgodną na przesłanie towaru za pośrednictwem firmy spedycyjnej, z którą Marlo Polska ma podpisaną umowę i odbywa się według obowiązujących tam cenników.

 

REKLAMACJE

- Zamawiający jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia całości towaru bezzwłocznie po odbiorze. Reklamacji podlega jedynie towar wadliwy lub niezgodny z zamówieniem. Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej w terminie do 7 dni od daty otrzymania towaru. Przekroczenie tego terminu równoznaczne jest z przyjęciem i akceptacją towaru przez Klienta.

- Reklamacji   należy   dokonać  przed   dokonaniem dekoracji na towarze, towar po przetworzeniu nie podlega reklamacji. W przypadku dostawy towaru niewłaściwego lub uszkodzonego (przed dekorowaniem), Zamawiającemu przysługuje   bezpłatna   wymiana  towaru   lub   uzupełnienie,   w  razie   dostarczenia   ilości  niezgodnych   z zaakceptowanym przez Dostawcę zamówieniem. Zwrot towaru nieuszkodzonego i niezdobionego jest możliwy w wyjątkowych przypadkach, w tym przypadku Marlo Polska  musi wyrazić zgodę i pobiera opłatę manipulacyjną. Reklamacje nie stanowią podstaw do odroczenia terminu płatności.

 

POZOSTAŁE WARUNKI

- Koszt próbek ponosi Zamawiający. Próbki nie podlegają zwrotom (z wyjątkiem reklamacji). Wszystkie ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Marlo Polska. Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.